LEGEA Nr. 335 din 3 decembrie 2007 Legea camerelor de comerț din România

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 836 din 6 decembrie 2007

 

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Camerele de comerț sunt organizații autonome, neguvernamentale, apolitice, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, create in scopul de a reprezenta, apără și susține interesele membrilor lor și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țara și din străinătate.

(2) Sistemul camerelor de comerț cuprinde:

 1. a) camerele de comerț județene și a municipiului București, denumite în continuarecamere județene;
 2. b) Camera de Comerț și Industrie a României, denumită în continuareCamera Naționala;
 3. c) camerele de comerț bilaterale.

Art. 2. — (1) Comercianții, indiferent de domeniul de activitate, pot constitui în reședințele de județ și în municipiul București camere județene, destinate promovării intereselor membrilor lor pentru dezvoltarea comerțului, industriei, agriculturii și serviciilor, corespunzător cerințelor economiei de piață.

(2) În înțelesul prezentei legi, comercianții sunt persoane juridice, fizice și asociații familiale care efectuează în mod obișnuit acte de comerț, societăți comerciale, companii naționale și societăți naționale, regii autonome, grupuri de interes economic cu caracter comercial și organizații cooperatiste, înregistrate la oficiul registrului comerțului din județul respectiv sau al municipiului București, după caz, precum și în alte registre speciale, conform legii.

(3) Camerele județene care s-au înființat până la intrarea în vigoare a prezentei legi, din inițiativa comercianților, au dobândit personalitate juridică la data recunoașterii înființării lor prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. — (1) Denumirea camera de comerț și industrie poate fi folosita numai de către cele constituite conform Decretului-lege nr. 139/1990 privind camerele de comerț și industrie din România, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 12 mai 1990, cu completările ulterioare, și recunoscute prin Hotărârea Guvernului nr. 799/1990 privind recunoașterea înființării unor camere

de comerț și industrie teritoriale județene, cu modificările și completările ulterioare, sau de către cele înființate în baza prevederilor prezentei legi, precum și de către acele camere de comerț și industrie bilaterale care sunt recunoscute ca persoane juridice prin hotărâre judecătoreasca.

 (2) Denumirea camera de comerț și industrie poate fi completata, în funcție de specificul județului în care se înființează, cu denumirea domeniului de activitate preponderent.

(3) Denumirea camera de comerț poate fi utilizata numai de organizațiile constituite cu respectarea prevederilor prezentei legi.

 

CAPITOLUL II - Organizarea și funcționarea camerelor județene

Art. 4. — Camerele județene au următoarele atribuții principale:

 1. a) sprijină autoritățile administrației publice locale în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei;
 2. b) sprijină membrii lor în relația economica cu reprezentanțele oficiale ale altor state, cu consulatele și organismele din străinătate, similare camerei județene;
 3. c) reprezintă și apără interesele comunității de afaceri în raport cu autoritățile române și cu organizații similare din străinătate;
 4. d) prezintă propuneri instituțiilor abilitate privind promovarea de proiecte de acte normative în domeniul de activitate, pe care le transmit, la cerere sau din proprie inițiativă;
 5. e) eliberează, la cerere, cu respectarea normelor legale în vigoare și a competențelor stabilite pentru alte instituții, certificate de origine a mărfurilor, certificate privind uzanțele comerciale, firmele înscrise, adnotările și modificările în situația juridică a firmelor, precum și certificate ce atestă existența unor

incidente comerciale;

 1. f) elaborează, la nivel sectorial și de ansamblu, studii și analize economice la solicitarea celor interesați;
 2. g) promovează în comunitatea de afaceri standardele comerciale și industriale ale Uniunii Europene;
 3. h) realizează baze de date cuprinzând toate informațiile utile comercianților în exercitarea activității lor, desfășoară activități de informare, documentare și consultanță în afaceri; țin și valorifică, în interesul îmbunătățirii climatului de afaceri, date privind incidențele comerciale;
 4. i) organizează activitatea de soluționare a litigiilor comerciale și civile prin mediere și arbitraj ad-hoc și instituționalizat;
 5. j) avizează existența cazurilor de forță majoră și influența acestora asupra executării obligațiilor comercianților;
 6. k) redactează și publica buletinul camerei județene, cataloage, anuare sau alte publicații de informare, documentare și reclamă comercială;
 7. l) organizează și administrează târguri, expoziții, saloane, forumuri de afaceri, acțiuni de parteneriat economic în țară și în străinătate, în locații proprii, concesionate sau închiriate;
 8. m) organizează anual topul firmelor și topul investitorilor, recompensând eforturile comercianților;
 9. n) desfășoară activități de asistență și consultanță pentru comercianți pe cheltuiala acestora, după cum urmează:
 10. îndrumarea prealabila privind formalitățile legale pentru constituirea și modificarea actelorconstitutive ale firmelor;
 11. îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare și a formularelor tipizate specifice activității registrului comerțului;
 12. tehnoredactarea cererii de înregistrare;
 13. proiectarea și execuția siglei și a emblemei pentru firme;
 14. redactarea declarației pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciților sucursalelor și a cenzorilor că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege;
 15. redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului;
 16. depunerea cererii de înregistrare și a documentelor însoțitoare la registrul comerțului;
 17. o) îndeplinesc și alte atribuții, conform prevederilor legale și statutului propriu.

Art. 5. — Camerele județene, în condițiile prevăzute de lege și de statutul propriu, pot:

 1. a) să organizeze, singure sau în colaborare cu alte instituții, în condițiile legii, instituții de învățământ preuniversitare, cum ar fi: scoli comerciale, scoli industriale și de meserii;
 2. b) să organizeze cursuri de perfecționare în domeniile comercial și industrial;
 3. c) să creeze burse de studii și practică comercială și industrială și să acorde, din fonduri proprii sau atrase, premii de performanță;
 4. d) să înființeze societăți comerciale ale căror dividende vor constitui sursa de finanțare a activității camerei județene respective.

Art. 6. — (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale sunt obligate să ofere, fără plata, in condițiile legii, la cererea camerelor județene, toate informațiile cu caracter public necesare exercitării atribuțiilor lor.

(2) Camerele județene sunt obligate să furnizeze gratuit autorităților administrației publice locale sau centrale, la cerere, toate informațiile din domeniul de activitate, solicitate în conformitate cu prevederile legale sau convenite prin protocol.

Art. 7. — (1) Camerele județene sunt organizate și funcționează în fiecare reședință de județ și în municipiul București.

(2) La nivelul fiecărui județ și al municipiului București poate funcționa o singura camera de comerț.

(3) Camerele județene pot constitui sucursale, birouri sau sedii secundare atât în țara, cât și în străinătate, denumite reprezentanțe, în funcție de necesitățile comunității de afaceri, cu hotărârea adunării generale a membrilor lor.

(4) Camerele județene se organizează și funcționează potrivit legii și statutelor proprii aprobate de adunarea generala a membrilor lor.

(5) În cadrul camerelor județene se pot înființa secțiuni pentru a reprezenta interesele comercianților pe sectoarele de activitate specifice fiecărui județ.

Art. 8. — Membrii camerelor județene pot fi:

 1. Membri individuali:
 2. a) operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la oficiul registrului comerțului al județului respectiv, indiferent de domeniul de activitate;
 3. b) sucursalele, reprezentanțele unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate la oficiul registrului comerțului din teritoriu și autorizate să funcționeze.
 4. Membri colectivi:
 5. a) filialele camerelor de comerț bilaterale;
 6. b) asociațiile profesionale locale;
 7. c) organizații patronale existente în teritoriu.

III. Membri onorifici:

— cadre didactice, oameni de știință, specialiști în economie și legislație comercială, personalități ale vieții publice din teritoriu și alții asemenea.

Art. 9. — (1) Membrii camerelor județene au următoarele drepturi:

 1. a) să participe la alegeri în secțiunile existente pentru a fi desemnați ca membrii ai adunării generale a reprezentanților, dacă numărul membrilor camerei județene respective este de peste 500;
 2. b) să aleagă și sa fie aleși în organele de conducere ale camerei județene;
 3. c) să beneficieze, în condițiile legii și ale statutului, de toate serviciile oferite de camera județeana;
 4. d) să participe, prin asociere sau subscripție, la societățile înființate de camera județeană, având ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor săi;
 5. e) să sesizeze camera județeană despre problemele care privesc interesele generale ale comercianților, în vederea promovării acestora în fața autorităților și a forurilor competente;
 6. f) să sesizeze adunarea generala sau colegiul de conducere cu privire la eventualele nereguli în funcționarea camerei județene;
 7. g) să facă propuneri organelor de conducere în ceea ce privește îmbunătățirea activității.

(2) Prin statutele proprii și în conformitate cu prevederile prezentei legi, camerele județene pot stabili și alte drepturi ale membrilor.

Art. 10. — Membrii camerelor județene au următoarele obligații:

 1. a) să respecte prevederile prezentei legi și ale statutului camerei județene, precum și hotărârile organelor colective de conducere;
 2. b) să contribuie la îndeplinirea obiectivelor camerei județene;
 3. c) să achite cotizația, conform prevederilor statutare;
 4. d) să își desfășoare activitatea cu respectarea prevederilor legii, a uzanțelor comerciale; să evite orice acte de concurență neloială.

Art. 11. — Calitatea de membru se dobândește și se pierde in conformitate cu prevederile prezentei legi și ale statutului fiecărei camere județene.

Art. 12. — (1) Nu pot fi membri ai camerelor județene: minorii, interzișii, cei puși sub control judiciar și cei care au suferit o condamnare definitiva pentru fapte cu caracter comercial.

(2) Membrii camerei județene, sancționați conform prevederilor alin. (1), sunt radiați de pe listele de membri ai camerei și pierd dreptul de a participa la activitatea organelor colective de conducere ale camerei județene.

Art. 13. — (1) Fiecare membru al camerei județene, membru individual sau colectiv, are dreptul la un vot deliberativ.

(2) Membrii onorifici au drept de vot consultativ.

(3) Dreptul de reprezentare ca membru în adunarea generala din partea unei persoane juridice se exercită de către administratori-delegați, directorii societății, procuratorii cu semnătură având dreptul de a angaja societatea, organizația ori asociația sau orice membru desemnat de adunarea generala a asociaților ori de către consiliul de administrație, cu procura specială, și se pierde odată cu încetarea situației pe care persoanele o au în întreprinderile respective.

Art. 14. — (1) În raport cu numărul membrilor și cu obiectul său de activitate, camera județeană se poate organiza pe secțiuni. Secțiunile se organizează de către adunarea generala înainte de alegeri, respectiv la fiecare 4 ani.

(2) Secțiunile prevăzute la alin. (1) se vor stabili în conformitate cu prevederile statutare ale fiecărei camere județene.

Art. 15. — Organele de conducere ale camerelor județene sunt:

 1. a) adunarea generala sau adunarea generala a reprezentanților secțiunilor, după caz;
 2. b) organele de conducere alese:

— președintele;

— colegiul de conducere;

 1. c) organele de conducere executive, numite în conformitate cu prevederile statutului propriu.

Art. 16. — (1) Adunarea generală ori, după caz, adunarea generală a reprezentanților se întrunește anual în ședința ordinară sau, ori de câte ori este necesar, în ședința extraordinara, la inițiativa președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) În cazul în care camera județeana este organizată pe secțiuni, colegiul de conducere decide constituirea adunării generale a reprezentanților, cu o norma de reprezentare a secțiunilor stabilită de către acesta, conform prevederilor statutului propriu.

(3) În adunarea generala pe secțiuni, reprezentanții sunt aleși de membrii acestora prin vot.

(4) Procedura de vot se stabilește prin statutul propriu al camerei județene.

(5) Statutul fiecărei camere județene trebuie să respecte prevederile statutului cadru elaborat și aprobat de adunarea generala a Camerei Naționale.

Art. 17. — (1) Colegiul de conducere este compus dintr-un număr impar de persoane, cuprins între 7 și 25 de membri, în funcție de numărul de membri ai camerei județene.

(2) Numărul de membrii ai colegiului de conducere este stabilit prin statutul propriu al fiecărei camere județene.

(3) Adunarea generala sau, după caz, adunarea generala a reprezentanților alege membrii colegiului de conducere și comisia de cenzori prin vot secret, prin procedura stabilită conform statutului propriu.

(4) Durata mandatului membrilor colegiului de conducere este de 4 ani.

(5) Adunarea generala sau adunarea generala a reprezentanților, după caz, alege, prin vot secret, președintele camerei județene dintre toți membrii colegiului de conducere.

Art. 18. — (1) Colegiul de conducere al camerei județene, după constituirea sa, va alege dintre membrii săi, prin vot secret și cu majoritatea voturilor membrilor care îl compun, 1—4 vicepreședinți.

(2) Președintele, vicepreședinții și membrii colegiului de conducere nu pot fi salariați ai camerei județene. Ei pot primi îndemnizație pentru participarea la activitatea colegiului de conducere. Nivelul îndemnizației va fi stabilit prin hotărâre a adunării generale a membrilor camerei județene.

Art. 19. — Conducerea executivă a camerei județene, precum și angajații au interdicția de a avea interese economice care să intre în conflict de interese cu scopul camerei județene respective.

Art. 20. — (1) Competențele, atribuțiile și răspunderile organelor de conducere ale camerei județene se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentei legi și cu statutul propriu.

(2) Competențele, atribuțiile și răspunderile funcțiilor din structura organizatorică executivă se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al camerei județene, aprobat de adunarea generală.

Art. 21. — (1) Veniturile camerelor județene se constituie din:

 1. a) cotizațiile membrilor;
 2. b) tarifele percepute pentru activitățile efectuate în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile statutare;